Bột thép DIEVAR cho sản xuất khuôn bằng giải pháp in 3D

Lời hứa về vật liệu cho giải pháp in 3D trong ngành sản xuất khuôn đúc áp lực cao

?úc Áp L?c Cao là ?ng d?ng có nhi?u nh?t các v?n ?? liên quan t?i ti?p xúc nhi?t và t?n nhi?t c?c k? cao. Thép Công C? hay ???c s? d?ng ?? kh?c ph?c v?n ?? này là thép Assab DIEVAR. Lo?i thép này có các tính n?ng làm ch?m quá trình xu?ng c?p thép theo chu k? và kéo dài th?i gian s?n xu?t. Tuy nhiên, thép DIEVAR có th? g?p h?n ch? ??i v?i các ph??ng pháp s?n xu?t khuôn truy?n th?ng, ?ó là ch? có th? b? trí ???ng n??c làm mát ? nh?ng n?i mà máy khoan truy?n th?ng có th? khoan t?i. Nh?ng v?i B?t Thép DIEVAR, chúng ta có th? kh?c ph?c ???c các h?n ch? này b?ng cách có th? b? trí ???ng n??c làm mát ? các v? trí theo ý mu?n.

B?t Thép DIEVAR ???c thi?t k? ??c bi?t cho s?n xu?t khuôn b?ng gi?i pháp in 3D. ?ó là v?t li?u có ??y ?? các tính n?ng c?a 1 v?t li?u ???c l?c tinh áp l?c ( P-ESR). B?t thép này c?ng có các tính n?ng quan tr?ng hàng ??u ??i v?i khuôn ?úc mà khách hàng luôn k? v?ng và tìm ki?m trong gi?i pháp in 3D, ch?ng h?n nh? tính n?ng kháng n?t chân chim và kháng dính nhôm v??t tr?i. B?t Thép DIEVAR c?ng có th? ???c s? d?ng ?? thi?t k? ch? t?o các khuôn có hình d?ng hình h?c ph?c t?p v?i các tính n?ng v??t tr?i. 

?? bi?t thêm thông tin, vui lòng b?m vào ???ng link sau :

1. Brochure kinh doanh (Phiên b?n ti?ng Anh)

2. Brochure s?n ph?m (Phiên b?n ti?ng Anh)

Nếu bạn muốn chúng tôi liên hệ với bạn, vui lòng nhấp vào đây.

 

Đọc thêm: In 3D khuôn mẫu bằng bột thép DIEVAR

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.