THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty TNHH Thép ASSAB Việt Nam. (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) quan tâm đến quyền riêng tư của khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi, do đó, chúng tôi cung cấp Thông báo về quyền riêng tư này để thông báo cho khách hàng và đối tác kinh doanh về chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo Nghị định số 13/2023/NĐ về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“ PDP ”) và các quy định có liên quan. Thông báo về quyền riêng tư này cho bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để làm gì và tại sao, chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó trong bao lâu, chúng tôi tiết lộ cho ai, quyền của bạn, chúng tôi áp dụng những biện pháp nào sẽ thực hiện để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn luôn riêng tư và an toàn, cũng như cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho:

(1) Khách hàng của chúng tôi

  • Khách hàng cá nhân:
khách hàng trong quá khứ và hiện tại của chúng tôi là những cá nhân.
  • Khách hàng doanh nghiệp:
giám đốc, cổ đông, chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, nhân viên, người bảo lãnh, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và đại diện hợp pháp của Khách hàng Doanh nghiệp trước đây và hiện tại của chúng tôi cũng như các cá nhân khác được ủy quyền hành động thay mặt họ. Khách hàng Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người được ủy quyền của họ và các cá nhân có liên quan của họ đã thừa nhận Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi.

(2)  Đối tác kinh doanh

Trong một số trường hợp khác, chúng tôi có thể cần thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh khác (ví dụ: nhà cung cấp, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp như kiểm toán viên, v.v.).

 

1. Mục đích Thu thập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh, quản lý và hành chính để đảm bảo rằng chúng tôi có thể điều hành công việc kinh doanh với bạn một cách phù hợp, hiệu quả và hợp pháp nhằm thực hiện bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, thực hiện các giao dịch , cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, đáp ứng các đơn đặt hàng, thắc mắc, yêu cầu, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc theo đuổi các lợi ích hợp pháp khác của chúng tôi.

Bạn có toàn quyền quyết định xem bạn có cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hay không. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn quyết định không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, bạn có thể không được hưởng một số lợi ích nhất định, ví dụ như chúng tôi có thể không có đủ thông tin để ký kết hợp đồng với bạn hoặc thực hiện nghĩa vụ hoặc cam kết của chúng tôi trong một số trường hợp.

Vì vậy, chúng tôi xin giải thích mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

1.1 Để biết danh tính của bạn
1.2 Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
1.3 Để giao các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã mua và hóa đơn thuế cho bạn
1.4 Để xử lý thanh toán
1.5 Để tiến hành các khảo sát liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
1.6 Để cải thiện trang web của chúng tôi để phục vụ người dùng tốt hơn
1.7 Để gửi thông tin liên lạc và quảng cáo cho bạn
1.8 Để duy trì an ninh trong các khu vực được chỉ định của chúng tôi, ví dụ: ghi hình CCTV
1.9 Để đảm bảo tuân thủ liên quan đến ý nghĩa của PDP và các luật và quy định có liên quan khác
1.10 Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hoặc khiếu nại hợp pháp của chúng tôi khi cần thiết
1.11 Để tuân thủ luật pháp và quy định hoặc yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền hoặc khi luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép, lệnh của tòa án, quy định của chính phủ hoặc cơ quan quản lý, cho dù là khu vực hay quốc tế
1.12 Để theo đuổi hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như để ngăn chặn gian lận hoặc báo cáo tội phạm tiềm ẩn


2. Dữ liệu cá nhân được thu thập

Đối với các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Loại dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ phụ thuộc vào sự tương tác giữa bạn và chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau:
2.1 Chi tiết cá nhân, chẳng hạn như tên, họ, giới tính.
2.2 Thông tin liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ, địa chỉ e-mail, số liên lạc.
2.3 Địa chỉ văn phòng, địa chỉ e-mail văn phòng, số điện thoại văn phòng.
2.4 Thông tin thanh toán, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng.
2.5 Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ IP, cookie, thiết bị được truy cập, vị trí trong khi sử dụng trang web của chúng tôi.
2.6 khảo sát sự hài lòng của khách hàng và phản hồi như được cung cấp bởi bạn.
2.7 Thông tin về bạn được lấy từ internet hoặc miền công cộng.
2.8 Bất kỳ thông tin nào khác do bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện.

 

3. Nguồn Dữ liệu Cá nhân

Thông thường, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn, nhưng đôi khi chúng tôi có thể lấy dữ liệu đó từ các nguồn khác; trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo tuân thủ PDP. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:
3.1 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được từ các công ty trong tập đoàn voestalpine, các đối tác kinh doanh và/hoặc bất kỳ cá nhân/doanh nghiệp nào khác mà chúng tôi có quan hệ kinh doanh.
3.2 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được từ những người có liên quan đến bạn (ví dụ: gia đình, bạn bè, trọng tài của bạn).
3.3 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được từ các khách hàng doanh nghiệp và đối tác kinh doanh mà bạn là giám đốc, người được ủy quyền, luật sư, người đại diện hoặc người liên hệ.
3.4 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được từ các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Trong trường hợp bạn đã cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bất kỳ người nào khác cho chúng tôi, để thực hiện các giao dịch với chúng tôi hoặc bất kỳ mục đích nào khác, bạn phải thông báo cho người đó về các chi tiết liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân và các quyền theo quy định. với Thông báo về Quyền riêng tư này. Ngoài ra, bạn phải được sự đồng ý của người đó (nếu cần) hoặc dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác để cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.


4. Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được thu thập. Ví dụ: nếu bạn đã đặt mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến giao dịch của bạn và sẽ lưu giữ thông tin đó trong thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu của giao dịch cụ thể đó. Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc thông báo cho chúng tôi bằng văn bản rằng bạn không còn muốn nhận bản tin nữa.


5. Đồng ý

Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn để thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
5.1 Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cụ thể của bạn khi cần thiết.
5.2 Gửi hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một quốc gia khác.

Nếu cần thiết để tuân thủ luật hiện hành, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật có liên quan về dữ liệu cá nhân của bạn.


6. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ và có thể cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, cả ở Singapore và các quốc gia khác có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ cung cấp (các) hợp đồng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Các loại bên thứ ba có thể nhận dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
6.1 Các bên hợp đồng cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu hoặc đại lý tiếp thị.
6.2 Các cơ quan khác hoạt động hoặc có thỏa thuận với chúng tôi.
6.3 Đối tác kinh doanh.
6.4 Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với kiểm toán viên và luật sư của chúng tôi.
6.5 Bất kỳ bên thứ ba nào có quyền hợp pháp để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.
6.6 Nhóm các công ty của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở công ty mẹ của chúng tôi.

 

7. Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn khi bạn truy cập lại trang web. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt lưu trữ trên thiết bị của bạn. Điều này cho phép trang web được điều chỉnh tối ưu theo sở thích của bạn. Nếu bạn không muốn cookie được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi cookie được đặt để bạn có thể quyết định có cho phép chúng hay không trong từng trường hợp cụ thể. Bạn cũng có thể hủy kích hoạt việc sử dụng cookie trong trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ không thể sử dụng hết chức năng của trang web.


8. Google Phân tích

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google Inc. (Google). Google Analytics sử dụng cookie, là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn để có thể phân tích việc bạn sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics với tính năng ẩn danh địa chỉ IP được kích hoạt. Điều này có nghĩa là tại các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại các quốc gia khác tham gia thỏa thuận trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Google sẽ cắt bớt địa chỉ IP của bạn trước khi địa chỉ đó được chuyển giao. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và bị cắt bớt ở đó. Thay mặt nhà điều hành trang web, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn và lập báo cáo về hoạt động của trang web cũng như cung cấp cho nhà điều hành trang web các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng Internet. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền trong quá trình Google Analytics sẽ không được kết hợp với dữ liệu khác của Google. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, nhưng lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ không thể sử dụng tối đa tất cả các chức năng của trang web. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập và xử lý dữ liệu do cookie tạo ra dựa trên việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm trình duyệt có sẵn tại liên kết sau: http://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=vi .
Để biết thêm thông tin về điều khoản dịch vụ và bảo vệ dữ liệu, hãy xem: http://www.google.com/analytics/terms/us.html và
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us .


9. Bản đồ đường phố mở

Trang web của chúng tôi bao gồm các chức năng bản đồ Openstreet. Các chức năng này được cung cấp bởi Openstreet Map Foundation, Trung tâm Đổi mới của St. John. Dữ liệu cũng được chuyển sang Openstreet Map. Lưu ý rằng chúng tôi, với tư cách là nhà cung cấp trang web, không nhận được bất kỳ thông tin nào về nội dung của dữ liệu được chuyển giao hoặc việc Openstreet Map sử dụng dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách bảo mật của Openstreet Map tại https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.


10. Quyền của bạn

Là chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền sau:
10.1 Để rút lại sự đồng ý cho việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.
10.2 Để yêu cầu quyền truy cập và nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu tiết lộ thông tin thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thu được mà không có sự đồng ý.
10.3 Để yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba nếu có thể thực hiện tự động.
10.4 Để rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.
10.5 Để yêu cầu xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của bạn hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn.
10.6 Để yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
10.7 Để yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi e-mail hoặc thông báo bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đó theo và trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ giữ quyền của mình theo luật hiện hành để từ chối yêu cầu của bạn trong một số trường hợp nhất định. Nếu chúng tôi quyết định từ chối yêu cầu của bạn, bạn sẽ được thông báo về lý do từ chối đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, đồng thời xem xét khả năng kỹ thuật, để trả lời yêu cầu của bạn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại nào chưa được giải quyết, bạn có thể gửi khiếu nại của mình cho chúng tôi.


11. Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi và sẽ cung cấp các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ một cách hợp pháp và phù hợp.


12. Sửa đổi Thông báo Quyền riêng tư

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Vui lòng thường xuyên kiểm tra xem có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi hay không.


13. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn thực hiện các quyền của mình hoặc cần bất kỳ trợ giúp nào về dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng gửi e-mail tới: info.vietnam@assab.com và cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn cùng với bằng chứng để xác minh danh tính của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu các tài liệu liên quan bổ sung hoặc có thể từ chối yêu cầu của bạn nếu chúng tôi nhận được không đủ thông tin.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.