Luyện Kim Bột

Khi nói đến thép công cụ bình thường, ngay cả thép bền nhất cũng có thể có lỗi dẫn đến gián đoạn, trì hoãn sản xuất và hiệu quả chi phí thấp. Để khắc phục vấn đề này, ASSAB là thương hiệu tiên phong đã giới thiệu thép công cụ luyện kim bột (PM) thế hệ thứ ba, để cung cấp cho các nhà máy sản xuất công cụ và người dùng công cụ trên toàn thế giới một dòng sản phẩm mới để đạt được lợi thế kinh tế chung cao nhất có thể.

Các công c? m?i ???c làm b?ng thép ASSAB SuperClean ( ASSAB siêu s?ch ) ???c bi?t là t?n t?i trong toàn b? th?i gian s?n xu?t – kho?ng 40 tri?u thi?t b? ???c s?n xu?t dùng m?t công c? duy nh?t là vi?c không hi?m.

D?a trên s? thành công ?ã ???c minh ch?ng c?a các lo?i thép PM c?a chúng tôi, chúng tôi hi?n nay gi?i thi?u s?n ph?m ASSAB SuperClean Concept (khái ni?m ASSAB siêu s?ch). N?i b?t v?i các tính ch?t có m?t không hai và ?? s?ch vô song, s?n ph?m ??i m?i này tiêu bi?u cho các s?n ph?m tiên ti?n nh?t và tinh ch? cao nh?t c?a ASSAB cho ??n nay, ???c thi?t k? ?? cung c?p cho b?n l?i th? c?nh tranh v? n?ng su?t t?i ?u. Cu?i cùng, nó là thép t?t h?n s? c?i thi?n l?i th? kinh t? cùng v?i tu?i th? cao h?n cho th?i gian s?n xu?t lâu nh?t.

ASSAB SuperClean Concept (khái ni?m ASSAB siêu s?ch) s? d?ng quy trình s?n xu?t ASSAB PM mang tính cách m?ng lo?i b? v?n ?? phân tách macro th??ng có trong s?n xu?t luy?n kim th?i truy?n th?ng ??i v?i thép công c? h?p kim cao h?n. K?t qu? là m?t dòng s?n ph?m cao c?p g?m các v?t li?u gia công có ?? s?ch c?c cao và các tính ch?t có m?t không hai ???c thi?t k? cho các ?ng d?ng ?a d?ng.

Hãy tìm hi?u s?n ph?m Vanadis 4 Extra SuperClean có kh? n?ng ch?ng m? tuy?t v?i, Vanadis 8 SuperClean tái ??nh ngh?a kh? n?ng ch?ng mòn bám dính, ho?c ASSAB PM 23 SuperClean mang l?i cho b?n l?i th? cao nh?t c?a c? hai phía v? kh? n?ng ch?ng m? và ch?ng mòn.

Ngoài v?t li?u có ch?t l??ng, gói d?ch v? toàn di?n c?a chúng tôi g?m có d?ch v? giao hàng, h? tr? k? thu?t hoàn h?o và nhi?u d?ch v? x? lý thép b? sung ?? g?n k?t m?i quan h? c?a chúng tôi v?i t? cách các ??i tác c?a b?n không ch? là nhà cung ?ng thép.

Elmax SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vanax SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.