Chọn Lựa Để Tăng Tuổi Thọ Khuôn - vỏ TV

Thép Mirrax 40 th??ng ???c ch?n ?? làm khuôn s?n xu?t v? TV và PC vì nó có kh? n?ng ???c ?ánh bóng lên ?? bóng r?t cao, k?t h?p v?i tính n?ng d?o dai ch?ng b? m? khuôn tuy?t v?i. Ngoài ra tính n?ng ch?ng ?n mòn hóa h?c r?t cao c?a thép c?ng giúp làm gi?m ?áng k? chi phí s?n xu?t và b?o trì khuôn. D??i ?ây là m?t trong nh?ng tr??ng h?p thép Mirrax 40 ???c ?u tiên ch?n so v?i các mác thép t??ng ???ng c?a hãng khác ?

?ng d?ng: Khuôn ép nh?a
V?t li?u gia công: nh?a ABS + PC +GF 10%
Kích th??c b? ph?n: Khung TV 60”

Thép t??ng ???ng khác Thép MIRRAX 40
?? c?ng (HRC) 38-42 38-42
Nguyên nhân h?ng R? nghiêm tr?ng Mòn
S? l?n ép / 1 l?n b?o trì 10,000-20,000 20,000-30,000
T?ng tu?i th? công c? Không nh?t quán do r? nghiêm tr?ng 300,000

 

Nh?p vào ?ây ?? bi?t thêm thông tin v? Mirrax 40.

 

Nh?p vào >> Vanadis 8 SuperClean ???c s? d?ng ?? d?p phôi van b??m cho máy nén t? l?nh.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.