แนวทางปฏิบัติ

หลักจรรยาบรรณสำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ASSAB ได้นำหลักจรรยาบรรณมาใช้ ซึ่งมีผลกับ ASSAB และหุ้นส่วนทางธุรกิจ หลักจรรยาบรรณของเรากำหนดหลักการและข้อกำหนดที่ ASSAB ตั้งไว้สำหรับผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัท และบริษัทที่เป็นสื่อกลาง ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ หลักการและข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของ ASSABและหลักการที่ระบุอยู่ในสัญญาโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ โปรดอ่านหลักจรรยาบรรณสำหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (อังกฤษ)ของเรา