ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)

 

บริษัท แอสแสบ สตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและคู่ค้าบริษัท จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าและคู่ค้าบริษัทได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

(1)     ลูกค้าของบริษัท

ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

ลูกค้าองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง พนักงาน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจเดิมและปัจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัทดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องใด ๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

(2)    บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท

บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มิได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัท แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า ผู้ตรวจสอบ)

 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท  ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี

บริษัทขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • เพื่อนำส่งสินค้าและใบกำกับภาษี
 • เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อติดต่อ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 • เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานที่และบริเวณที่บริษัทกำหนด เช่น การบันทึกภาพ CCTV
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อความจำเป็นสำหรับบริษัทในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานราชการ หรือคำสั่งศาล หรือข้อบังคับของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • เพื่อติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อโกงหรือ การรายงานอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

 

2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล รูปถ่าย เพศ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเพื่อการชำระเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address คุกกี้ ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ พื้นที่ที่ใช้งานขณะเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้งนี้ตามที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้
 • ข้อมูลที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ท่านได้สมัครใจให้ข้อมูลไว้
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูล

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีบริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบริษัทในกลุ่ม voestalpine และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย
 • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อน ผู้แนะนำ)
 • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ
 • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทในการทำธุรกรรมกับบริษัท หรือในกรณีอื่นใด ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย รวมทั้งท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หากจำเป็น) หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เช่น การซื้อขายสินค้า บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อขายนั้น หรือในกรณีที่ท่านประสงค์ติดตามรับข่าวสารจากบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกการรับข่าวสารตามช่องทางที่กำหนดไว้

 

5. ความยินยอม

ในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดเตรียม ข้อสัญญามาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาทิ

 • คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ ผู้ให้บริการด้านการจัดการ หรือวิเคราะห์ข้อมูล เอเจนซี่ด้านการตลาด
 • หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท
 • คู่ค้าทางธุรกิจ
 • หน่วยงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานต่างๆที่บริษัทขอการรับรองเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย

 

7. คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราว และบางตัวเป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ บริษัทจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

บริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่บริษัทหรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

 

8. Google Analytics

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Google Analytics มีการเก็บข้อมูลคุกกี้ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของท่าน จากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่ได้มา จะถูกส่งต่อข้อมูล และเก็บข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เราใช้ Google Analytics กับการเปิดใช้งานการไม่ระบุที่อยู่ IP เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าภายในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในรัฐอื่นๆ ของข้อตกลงภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป Google จะตัดที่อยู่ IP ของคุณก่อนที่จะโอน เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะโอนที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของคุณและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต  ที่อยู่ IP ที่บราว์เซอร์ของคุณส่งระหว่างการวิเคราะห์ของ Google จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ของ Google คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่   คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้ตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการและการปกป้องข้อมูล โปรดดูที่:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html และ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us

 

9. Openstreet Maps

เว็บไซต์ของเรามีการใช้แผนที่แบบ Openstreet ฟังก์ชันเหล่านี้นำเสนอโดย Openstreet Map Foundation ข้อมูลจะถูกโอนไปยัง Openstreet Map ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ เราไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ถ่ายโอนหรือการใช้งานโดย Openstreet Map สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Openstreet Map ที่ https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่บริษัทจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถร้องเรียนมายังบริษัท หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

11. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

12. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 

13. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อ pdpa-thailand@assab.com โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.