ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ASSAB ในฐานะผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเหล็กกล้าพิเศษและผู้ให้บริการแปรรูปที่มีความมุ่งมั่นสูงสุดต่อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เราพยายามดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุดและจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้พนักงานของเรา

เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานยาวนาน ผลิตภัณฑ์ของเราทำจากวัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติและเราตรวจดูอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเราปฏิบัติตามกฎ การดำเนินการเชิงป้องกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ต่อไป รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เราทำงานและอาศัยอยู่ด้วย

สิ่งที่เราใส่ใจเป็นหลักคือการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียจากการผลิตของเรา และการบริโภคพลังงาน เราตั้งเป้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยมีทำงานเพื่อปรับปรุงด้านนี้โดยเฉพาะ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ผู้จัดการและพนักงานทุกระดับขององค์กรของ ASSAB ได้รับการสนับสนุนให้คำนึงถึงคุณค่าของสังคมองค์กรในทุกทุกขั้นตอนของการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ดีและยั่งยืน ต่อทุกภาคส่วนของ ASSAB แนวคิดหลักในความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรของ ASSAB คือหลักการ CSR – 3Ps ซึ่งหมายถึง ผลตอบแทน (ด้านเศรษฐกิจ), ผู้คน (สังคม) และ โลก (สิ่งแวดล้อม)

CSR ของ ASSAB แสดงอยู่ในการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับ

  • การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่และการอนุรักษ์ในการแปรรูปเหล็กกล้า รวมถึงในสำนักงานที่มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
  • การปรับปรุงการทำงานและการเพิ่มความตระหนักในสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
  • การเพิ่มความรู้และทักษะแก่พนักงาน
  • การส่งเสริมการปฏิบัติด้านการจ้างงานอย่างยุติธรรมในสถานที่ทำงาน ASSAB สนับสนุนให้มีการพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณค่า เพื่อกระตุ้นใหม่มีการสร้างค่านิยมร่วมกัน นวัตกรรมและการร่วมมือกันทางสังคมในสถานที่ทำงาน
  • ASSAB จริงจังเรื่องการต่อต้านการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนาหรือความพิการที่ไม่มีผลต่อการทำงาน ASSAB ยังมีนโยบายไม่จ้างบุคคลจากในครอบครัวพนักงานในระดับบริหารในบริษัท ASSAB สาขาเดียวกัน การเห็นแก่ญาติและการเล่นพรรคเล่นพวกเป็นการปฏิบัติแบ่งแยกที่ขัดกับนโยบายคุณธรรมนิยมและโอกาสเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนของ ASSAB
  • ASSAB ยินดีสนับสนุนโปรแกรมของมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต องค์กรที่งานวิจัยวัสดุและชุมชนทั่วไปที่ ASSAB ดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเต็มที่

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.