พันธกิจ

 

  1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  2. เสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน
  3. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการจัดการตามระบบ LEAN
  4. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทุกด้าน
  5. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนในการปฏิบัติงาน

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.