Sự tuân thủ

Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh

ASSAB đã triển khai Quy Tắc Ứng Xử không chỉ áp dụng cho ASSAB mà còn áp dụng cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu mà ASSAB áp dụng cho các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ của mình và cho các bên trung gian, cố vấn và tư vấn viên và các đối tác kinh doanh khác. Các nguyên tắc và yêu cầu này là dựa trên Quy Tắc Ứng Xử của ASSAB và dựa trên các nguyên tắc được đặt ra trong Cam Kết Toàn Cầu của LHQ. Vui lòng đọc Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.