Sự tuân thủ

Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh

 

Quy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh

ASSAB đã triển khai Quy Tắc Ứng Xử không chỉ áp dụng cho ASSAB mà còn áp dụng cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi đặt ra các nguyên tắc và yêu cầu mà ASSAB áp dụng cho các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ của mình và cho các bên trung gian, cố vấn và tư vấn viên và các đối tác kinh doanh khác. Vui lòng đọcQuy Tắc Ứng Xử dành cho Đối Tác Kinh Doanh của chúng tôi

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.