Trách Nhiệm Công Ty

 

Trách Nhi?m V?i Môi Tr??ng

ASSAB, là m?t nhà phân ph?i hàng ??u v? thép ??c bi?t và là nhà cung c?p các d?ch v? x? lý, cam k?t tuân th? các tiêu chu?n cao nh?t v? môi tr??ng. Chúng tôi n? l?c ?i?u hành các ho?t ??ng c?a mình sao cho chúng tôi có th? gi?m thi?u ?nh h??ng ??i v?i môi tr??ng và cung c?p m?t môi tr??ng an toàn cho nhân viên c?a mình.

Theo cam k?t ?ó, các s?n ph?m c?a chúng tôi ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n ch?t l??ng cao nh?t, ??m b?o tu?i th? s? d?ng cao và ???c s?n xu?t t? nguyên li?u thô tái ch? ?? có th? ki?m soát ch?t ch? tình tr?ng ô nhi?m.

S? tuân th? các tiêu chu?n qu?c t? là v?n ?? t?t nhiên ??i v?i ASSAB và chúng tôi ??m b?o các yêu c?u này ???c tuân th?. B?ng các bi?n pháp phòng ng?a và không ng?ng c?i ti?n, chúng tôi s? không ng?ng b?o t?n ch?t l??ng c?a các s?n ph?m c?a mình, c?ng nh? môi tr??ng s?ng và làm vi?c c?a mình.

M?i quan tâm chính c?a chúng tôi là gi?m l??ng khí th?i ra môi tr??ng và ki?m soát rác th?i s?n xu?t, c?ng nh? m?c tiêu th? n?ng l??ng. Chúng tôi nh?m ??n m?c tiêu gi?m thi?u tác ??ng môi tr??ng b?ng cách h?p tác v?i các chuyên gia trong nh?ng l?nh v?c này.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.