Gia công

Trừ phi được trang bị các công cụ cần thiết và không gian làm việc rộng rãi, việc gia công thép công cụ có thể gây ra những khó khăn và làm tăng tổng chi phí sản xuất của bạn một cách không cần thiết. Chỉ khi hợp tác với ASSAB, nhà cung cấp dịch vụ duy nhất của bạn, bạn mới có thể tiết kiệm chi phí.

 

D?ch v? gia công c?a chúng tôi cung c?p giá tr? gia t?ng cho các gi?i pháp v?i các c?p thép hoàn ch?nh, t? thép ?en ??n các b? ph?n hoàn thi?n. Công vi?c gia công chúng tôi th?c hi?n g?m có c?t, mài, khoan, x? rãnh, gia công t?c ?? cao và gia công phóng ?i?n (WEDM).

Kinh nghi?m c?a ASSAB trong l?nh v?c cung c?p thép t?m gia công s?n ?ã có l?ch s? lâu ??i. Chúng tôi cung c?p các gi?i pháp gia công ?a d?ng, linh ho?t, tùy theo nhu c?u khách hàng, ???c thi?t k? ?? h? tr? các quy trình s?n xu?t và l?p k? ho?ch c?a b?n.

Quan tr?ng là D?ch V? Gia Công ???ng Bao CNC c?a chúng tôi, sau ?ó ???c k?t h?p v?i d?ch v? x? lý nhi?t c?a chúng tôi, có th? gi?m chu k? t?o khuôn ?i?n hình ???c hai ngày tr? lên, m?t t? l? h?p d?n ??i v?i các ngành chú tr?ng ??n th?i gian nh? các l?nh v?c ?i?n tho?i di ??ng và ?i?n t?.

Quy trình gia công s?n theo thông s? chính xác (kích th??c, th?c hi?n, ch?t l??ng thép, ?óng gói, ?ánh d?u và h?u c?n) mang l?i nhi?u l?i th?:

  • Qu?n lý dây chuy?n cung ?ng hi?u qu? và th?i gian giao hàng ng?n
  • Tiêu th? nguyên li?u ít h?n và h? mòn công c? ít h?n
  • Lo?i b? các khi?m khuy?t b? m?t, h? và n?t, và kh? cacbon
  • X? lý ??n gi?n h?n và s?ch h?n vì v?n m? n?m t?i ASSAB
  • Các tham s? gia công t?i ?u d?n ??n ?ng su?t và ?? bi?n d?ng c?a thép ? m?c t?i thi?u
  • Chi phí cài ??t và kho bãi th?p h?n

 

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.