Các Giải Pháp Toàn Cầu

ASSAB là mạng lưới phân phối cho Uddeholms AB – một nhà máy Thụy Điển hàng đầu với trên 350 năm kinh nghiệm trong ngành thép công cụ. Cùng nhau, ASSAB và Uddeholm có sự hiện diện ở mọi châu lục, phục vụ các công ty đa quốc gia (MNC) hàng đầu ở hầu như mọi lĩnh vực công nghiệp quan trọng ở trên 90 quốc gia.

Nhi?u khách hàng c?a chúng tôi có ho?t ??ng s?n xu?t ? m?t s? qu?c gia. ??i v?i các khách hàng này, chúng tôi cung c?p gói d?ch v? toàn c?u g?m có s? h? tr? t?i ??a ph??ng thông qua m?ng l??i toàn c?u, c?ng nh? các gi?i pháp ti?t ki?m chi phí theo nhu c?u và ??ng nh?t. Không ch? cung c?p thép công c? và d?ch v? tin c?y, ch??ng trình toàn c?u c?a chúng tôi còn n? l?c xây d?ng các m?i quan h? và s? tín nhi?m thông qua vi?c ??m b?o d?ch v? hoàn ch?nh và hi?u qu?.

D?ch v? xác ??nh thông s? là m?t khía c?nh khác mà chúng tôi th?c hi?n cho các khách hàng toàn c?u. Có v? th? ???c khách hàng xem là ??i tác ?u tiên trong nhi?m v? chu?n hóa các gi?i pháp thép công c? c?a h? trong toàn b? chu?i giá tr? c?a h? là ho?t ??ng cung ?ng thép công c? có ch?t l??ng tin c?y, n?ng l?c d?ch v? chuyên bi?t, chuyên môn, kh? n?ng cung c?p l?i th? kinh t? chung trong gia công và th?i gian ??a ra th? tr??ng ng?n h?n, s? hi?n di?n toàn c?u, m?ng l??i h?u c?n hoàn h?o, và d?ch v? h? tr? k? thu?t và t? v?n ?a ngôn ng? c?a chúng tôi dành cho m?i ?ng d?ng gia công.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.