Tư Vấn và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tại ASSAB, chúng tôi cung cấp cho khách hàng không chỉ các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, mà còn cung cấp thông tin chính xác và dễ sử dụng để củng cố sự hợp tác vì tăng trưởng và phát triển chung.

 

Chúng tôi không ng?ng phát tri?n và ??i m?i các gi?i pháp gia công b?ng cách áp d?ng ki?n th?c phong phú c?a mình trong các lo?i thép khác nhau – dành cho công c?, b? ph?n hoàn thi?n, máy móc – và các ?ng d?ng c?a nó trong t?t c? các ngành.

Phòng D?ch V? H? Tr? K? Thu?t c?a chúng tôi ??a ra các khuy?n cáo v? lo?ih?ng thép và x? lý thép cho khu v?c. D?ch v? h? tr? nhanh chóng ???c cung c?p thông qua các cu?c g?i ho?c email cá nhân, và c?ng b?ng các ho?t ??ng ki?m tra nguyê?n v?t li?u.

Chúng tôi ti?n hành phân tích s? c? ?ánh giá d? án, x? lý s? c? và ki?m nghi?m. Chúng tôi có trang thi?t b? và n?ng l?c ?? ki?m tra t?t c? tính ch?t liên quan c?a nguyên v?t li?u, cung c?p cho khách hàng nh?ng báo cáo k?p th?i và phù h?p v?i nhu c?u khách hàng, và theo các tiêu chu?n qu?c t?.

D?ch v? ?ào t?o tùy ch?nh v? s?n ph?m và ki?n th?c áp d?ng có th? ???c b? trí t?i c? s? c?a b?n, t?i phòng kinh doanh ??a ph??ng c?a chúng tôi ho?c t?i tr? s? nhà máy thép ? Th?y ?i?n.

Hãy liên h? v?i phòng kinh doanh ??a ph??ng g?n nh?t c?a ASSAB và cung c?p b?n mô t? ??y ?? v? các yêu c?u c?a b?n; b?n s? hài lòng.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.