Thép Chế Tạo Máy

ASSAB cung cấp các sản phẩm thép chế tạo máy chuẩn hóa đa dạng chẳng hạn như ASSAB 705, ASSAB 709 và ASSAB 760.

Các ứng dụng rất đa dạng:

Cả ASSAB 705 và ASSAB 709 đều là thép chế tạo máy tôi sẵn, thích hợp cho quy trình tôi ban đầu và có thể được thấm Nito đến độ cứng bề mặt là 600 đến 650 Vicker.

ASSAB 760 có khả năng dễ gia công cao chủ yếu dùng ở điều kiện như khi giao hàng với các ứng dụng bao gồm dùi và giá đỡ khuôn và các tấm đỡ, đồ gá lắp và cấu kiện và các bộ phận cấu trúc.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.