Nhựa

Các yêu cầu nghiêm ngặt được đặt ra cho vật liệu được sử dụng để tạo các khuôn này do môi trường khắc nghiệt và áp lực công nghiệp tác động lên thép đúc nhựa. Tầm quan trọng của việc chọn loại thép chính xác cho khuôn nhựa của bạn không thể là nhấn mạnh quá mức.

 

B?t ??u v?i h? th?ng Stainless Concept mang tính ??i m?i g?m có các h?ng thép không g? cân b?ng v? m?t luy?n kim, ASSAB cung c?p m?t s? k?t h?p gi?a kh? n?ng ch?ng mài mòn, kh? n?ng ch?ng mòn và ch?u ?ng cao. Ví d?, Stavax ESR ?ã ??t ra tiêu chu?n trong ngành; nó là thép ch?ng mài mòn g?c và là l?a ch?n kinh ?i?n trong các môi tr??ng trong ?ó không ch?p nh?n tình tr?ng mài mòn và nhu c?u v? sinh là ??c bi?t cao. Các tính ch?t c? h?c chính xác ?ó làm cho các ch?ng thép thu?c h? th?ng Stainless Concept tr? nên hoàn h?o không ch? trong các ?ng d?ng gia công truy?n th?ng, mà còn cho các b? ph?n s?n xu?t có yêu c?u cao.

Stainless Concept g?m có Stavax ESR, Mirrax ESR, Mirrax 40, Corrax, Royalloy và Elmax SuperClean.

B?t k? thông s? và ?ng d?ng là gì – ?úc ép, ?úc th?i, ép ?ùn, ?úc nén ho?c ?úc ép phun, b?n s? tìm th?y m?t lo?i thép phù h?p trong ch??ng trình s?n ph?m toàn di?n c?a chúng tôi.

 

 

Additive Manufacturing
AM Corrax
AM Corrax
ASSAB 2083
ASSAB 2344
ASSAB 518
ASSAB 618HH
ASSAB 618T
ASSAB 718 HH
ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB 88
ASSAB Plastic Mould
Coolmould
CORRAX
Dievar
Elmax SuperClean
Mirrax 40
Mirrax ESR
Nimax
Nimax ESR
Polmax
Royalloy
Stavax ESR
Tyrax ESR
Tyrax ESR Tài liệu bán hàng
Vanax SuperClean
Vidar 1 ESR
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.