Dập Phôi Mịn

Công nghệ dập phôi mịn ban đầu được sử dụng trong ngành đồng hồ đeo tay và đồng hồ nhưng ngày nay chủ yếu tìm thấy ứng dụng của nó trong ngành ôtô.

Trong m?t chi?c xe, d?p phôi m?n ???c s? d?ng ?? ??m b?o r?ng các b? ph?n quan tr?ng không có l?i – ch?ng h?n nh? ?ai an toàn, h? th?ng phanh ho?c túi khí – ? ?i?u ki?n làm vi?c ??nh cao. Do ?ó, d?p phôi m?n ?óng vai trò quan tr?ng cho s? an toàn trong ??i s?ng hàng ngày c?a chúng ta.

Yêu c?u v? thép công c? do ?ó là r?t l?n và th??ng ??t ??n gi?i h?n c?a nó. Vi?c ch?n thép công c? phù h?p s? gi?m chi phí b?o d??ng và tránh ???c th?i gian ch?t trong s?n xu?t d?n ??n t?ng n?ng su?t cao h?n.

L?i ích c?a s? k?t h?p hoàn h?o gi?a kh? n?ng ch?ng m? cao và s?c ch?u nén cao thông qua các lo?i thép t?t nh?t trong dòng s?n ph?m c?a ASSAB g?m có ASSAB 88, Caldie, Vanadis 4 Extra Superclean và Vanadis 8 Superclean.

ASSAB 88
ASSAB Fine Blanking
ASSAB PM 23 SuperClean
Vanadis 4 SuperClean
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.