Khuôn Đúc

Khuôn Đúc áp suất cao mang lại một cách tiết kiệm để sản xuất số lượng lớn các bộ phận phức tạp, có khả năng dung nạp cao bằng hợp kim nhôm, ma-giê, kẽm và đồng. Sự phát triển không ngừng của quy trình khuôn đúc trong nhiều ngành dẫn đến nhu cầu về các hoạt động sản xuất lâu dài và do đó dẫn đến nhu cầu về khuôn có tuổi thọ sử dụng cao hơn.

Khuôn ?úc ti?p xúc v?i t?i xoay vòng nhi?t và c? h?c, có nhu c?u cao v? v?t li?u khuôn v? kh? n?ng ch?ng t?o v?t n?t nhi?t, mòn/mài mòn, n?t và lõm.

ASSAB là công ty hàng ??u trong l?nh v?c cung c?p các v?t li?u khuôn ?úc ?a d?ng, ?áp ?ng các thông s? công nghi?p tiêu chu?n ch?ng h?n nh? NADCA. Chúng g?m có các ch?ng thép Dievar, ASSAB 8407 Supreme và QRO 90 Supreme.

Dievar có hi?u su?t tuy?t v?i, v??t tr?i so v?i nhi?u v?t li?u c?a ??i th?. Có thành ph?n hóa h?c hoàn h?o và m?i nh?t trong k? thu?t s?n xu?t, ??c ?i?m tính ch?t hoàn h?o c?a nó g?m có tính d? u?n, ?? b?n và kh? n?ng ch?ng t?o v?t n?t nhi?t. S?c ch?u nóng và ch?ng nhi?t cao c?a nó c?ng bi?n nó thành l?a ch?n h?p lý cho nhi?u ?ng d?ng gia công nóng ?a d?ng nh?t là trong khuôn ?úc áp su?t cao.

 

ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB Die Casting
Dievar
QRO 90 Supreme
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.