Dập phôi

Nghiên cứu trong những năm gần đây đã cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ chế lỗi và các tính chất của thép công cụ. Do đó khi chọn các hạng thép phù hợp, nhất là đối với thép công cụ gia công nguội, sẽ có ích khi xem xét các cơ chế lỗi.

 

Thé Không G? Austenite

V?n ?? th??ng g?p nh?t v?i k? thu?t d?p phôi thép không g? austenite là mòn bám dính, m? và ?n mòn. Ban ??u, v?t li?u m?m và do ?ó có xu h??ng dính vào b? m?t công c?; nh?ng khi nó c?ng l?i trong quá trình t?o hình, ?i?u này gây ra ?ng l?c cao và có th? d?n ??n m? và n?t. Kích th??c lô s?n xu?t, ?? dày c?a mâm và t?m c?ng là các y?u t? quan tr?ng khi ch?n các h?ng thép công c?. Có th? gi?m nh?ng v?n ?? này b?ng cách ch?n các v?t li?u có kh? n?ng ch?ng mòn bám dính và ch?ng m?.

Thép b?t SuperClean nh? Vanadis 4 Extra SuperClean và Vancron SuperClean là ??c bi?t t?t v? lâu dài. ASSAB 88, Caldie và Calmax là các h?ng thép thích h?p h?n cho các ?ng d?ng trung ??n ng?n h?n.

 

Thép Có S?c Ch?u Cao Tiên Ti?n (AHSS)

?? c?ng và ?? b?n kéo c?a thép có s?c ch?u cao tiên ti?n yêu c?u v?t li?u gia công có kh? n?ng ch?ng mòn, m? và n?t cao. Nh?ng yêu c?u này th?m chí còn quan tr?ng h?n v?i thép có s?c ch?u c?c cao, các h?ng thép martensite ???c s? d?ng ngày nay, yêu c?u v?t li?u gia công có nhi?u kh? n?ng ch?ng ch?u.

?? có hi?u su?t v??t tr?i ?? d?p phôi các t?m thép có s?c ch?u cao và c?c cao, hãy ch?n các thép b?t ASSAB nh? Vanadis 4 Extra SuperClean ho?c Vancron SuperClean. Các h?ng thép hi?n ??i nh? ASSAB 88 và Caldie c?ng có hi?u su?t cao h?n ?áng k? so v?i thép gia công ngu?i truy?n th?ng.

 

Thép Cacbon Nh?

D?p phôi thép cacbon m?m có xu h??ng ch?u tác ??ng c?a các c? ch? l?i khác nhau. M?t s? y?u t? ?nh h??ng là kích th??c lô s?n xu?t, ?? dày thép và tính ph?c t?p c?a b? ph?n ?ang ???c s?n xu?t. H?u h?t các lo?i thép có th? ???c s? d?ng ?? d?p phôi thép cacbon nh? nh?ng y?u t? chi ph?i trong l?a ch?n thép công c? là t?ng chi phí s?n xu?t.

V?i ?? dày c?a v?t li?u gia công t?ng, nguy c? m? s? t?ng. Nguy c? c?a hàn c?c b? gi?a công c? và v?t li?u gia công c?ng t?ng gây ra mòn bám dính và ?n mòn. Ép ?ùn dùi có th? gây ra n?t vì l?c ép s? t?ng theo ?? dày. Hãy l?a ch?n thép công c? có ?? s?ch cao và cacbua phân ph?i hi?u qu? trong m?t ma tr?n ??ng ch?t nh? các thép b?t SuperClean.

ASSAB 88
ASSAB DF-3
Vanadis 8 SuperClean
Vancron SuperClean
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.