Rèn Nóng

Trong rèn nóng, một thanh sắt đã xử lý nhiệt được ép giữa các khuôn đúc trong bộ khuôn đến gần mức như thành phẩm. Quy trình này chứng kiến số bộ phận thép rắn lớn được sản xuất bằng hợp kim nhôm, hợp kim đồng, thép hoặc siêu hợp kim trong đó các hình dạng không đều cần phải được kết hợp với các tính chất cơ học tốt.

 

Chìa khóa ?? t?ng n?ng su?t trong khuôn rèn n?m ? ch?t l??ng c?a công c?: ch?ng mòn nóng hoàn h?o, s?c ch?u nóng cao, c?ng nh? tính d? u?n và ?? b?n cao.

Ch??ng trình thép c?a ASSAB v?i các ch?ng thép dành cho ?ng d?ng rèn g?m có QRO 90 Supreme, Unimax, Dievar, Formvar, ASSAB 8407 Supreme, ASSAB 8407 2M và Alvar 14.

M?i s?n ph?m ?ã tr?i qua th? thách c?a th?i gian nh? công c? thép rèn ?áng tin c?y, cung c?p nh?ng cách k?t h?p khác nhau gi?a tính d?n nhi?t cao, kh? n?ng ch?ng mòn cao ? nhi?t ?? cao và s?c ch?u nóng cao.

Formvar là s?n ph?m m?i b? sung c?a ASSAB vào dòng s?n ph?m thép công c? rèn ?úc. ?ây là m?t s? nâng c?p ?áng k? t? công c? rèn ?úc H13 và H11 truy?n th?ng trên th? tr??ng cung c?p kh? n?ng ch?ng nhi?t cao, s?c ch?u nóng và tu?i th? công c? cao h?n. ??i v?i khuôn rèn, ?i?u này có ngh?a là kh? n?ng ch?ng mòn nóng cao và ch?ng bi?n d?ng d?o t?t h?n, ?i?u này c?ng d?n ??n ti?t ki?m chi phí s?n xu?t.

 

ASSAB 2714
ASSAB 8407 2M
ASSAB 8407 SUPREME
ASSAB Forging
Dievar
Formvar
QRO 90 Supreme
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.