Hiểu rõ những thách thức của bạn

Có m?t xu h??ng trong ngành công nghi?p plastic ngày càng t?ng trong vi?c s? d?ng plastic hi?u su?t cao. Nh?ng lo?i plastic ?ó có tính ?n mòn d?ng c? cao và c?ng r?t d? mài mòn. Chúng ta th?y nó trong các thi?t b? xe ?i?n nh? các ??u n?i và các h? th?ng ki?m soát nhi?t ? ?ó h? s? d?ng plastic ch?a nhi?u s?i th?y tinh và ch?t ch?ng cháy không ch?a halogen. Chúng ta c?ng có th? th?y nó trong ?ng d?ng thay th? kim lo?i d??i mui xe trong ngành ôtô ? ?ó plastic ?ang thay th? nhôm t? quá trình ?úc. Chúng ta có th? th?y nó trong các b? ph?n ?èn pha ?? ki?m soát nhi?t ? ?ó plastic ?ang th?c s? r?t có hi?u qu?.

Các lo?i plastic ?òi h?i cao g?m có các lo?i nh?a và h?p ch?t m?i ???c làm ??n ch?t ??n và ph? gia nh?:

  • S?i th?y tinh
  • HFFR (Ch?t ch?ng cháy hàm l??ng s?i cao)
  • Composite sinh h?c

?i?u này d?n ??n mài mòn tribochemical – m?t s? k?t h?p gi?a ?n mòn và mài mòn có th? r?t m?nh ??i v?i thép công c?

?? kh?c ph?c nh?ng thách th?c này, Tyrax ESR ???c thi?t k? v?i

  • ?? c?ng r?t cao ???c khuy?n cáo ? 55-58 HRC.
  • Kh? n?ng ch?ng mài mòn r?t t?t
  • kh? n?ng ch?ng ?n mòn t?t h?n lo?i thép công c? AISI 420 ESR.
  • Tính d? u?n cao

S? k?t h?p này mang l?i tu?i th? công c? cao h?n và ít ph?i b?o d??ng h?n khi làm vi?c v?i các lo?i plastic m?i ?òi h?i cao.

Khách hàng c?a chúng tôi ?ã tr?i nghi?m tu?i th? công c? cao h?n khi s? d?ng Tyrax ESR khi so sánh v?i các lo?i tr??c ?ây c?a h?.

Nh?p vào ?ây ?? bi?t thêm thông tin v? Tyrax ESR

 

 

đọc về >>  Định hình tương lai

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.