Tái chế

 

Nhu c?u cao h?n v? kh? n?ng d? tái ch? c?a v?t li?u và s?n ph?m có ngh?a là ph?i x? lý nhi?u h?n ??i v?i các v?t li?u ch?ng h?n nh? ph? th?i kim lo?i, hàng tr?ng, nh?a, rác th?i gia d?ng, g? và l?p.

Trong các máy ?? tái ch?, l??i dao/dao ho?c búa ???c l?p lên thân ho?c b?t vít/hàn vào tr?ng. ?ng l?c l?n phát sinh trong quy trình tái ch?, d??i d?ng mài mòn và mòn bám dính và m? các b? ph?n máy.

B?ng cách s? d?ng thép c??ng ?? cao c?a ASSAB, b?n k?t h?p ?? b?n và tính d? u?n cao v?i ?? c?ng cao ?? có kh? n?ng ch?ng mòn cao. Ví d? trong dòng s?n ph?m này bao g?m ASSAB 718, Unimax và ASSAB 88.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.